Shen Qi Fu Zheng Zhu She Ye, the Top Ten Chinese Medical Marketing Case in 2004
2004

Livzon Li Min’s Shen Qi Fu Zheng Zhu She Ye’s promotion case was chosen to be one of the top ten Chinese medical marketing cases in 2004 in the Chinese Medical Marketing Summit. Since 1997, Success PR has made a great success in the marketing strategies and communication of the product.